6-cı sinif imtahan mövzuları

6-cı sinif imtahan mövzuları
15 aprel 2023

ANA DİLİ
 • Fonetika. Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi.
 •  Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.
 • Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu
 • Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.
 • Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.
 •  Frazeoloji birləşmələr.  Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər.
 • Nitq hissələri. İsim.  Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.
 • İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi - şəxs şəkilçiləri.
 • İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar. Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.
 •  
 • Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.
 •  Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər.
 • Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.
 • Feil. Feilin quruluşca növləri. Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.
 • Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi.
 • Feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri. Feilin şəxsə görə dəyişməsi. Feilin məsdər forması. Təsdiq və inkar feillər.
 • Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb zərflər və onların yazılışı.
 • Əvəzlik nədir? Əvəzliyin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri.
 • İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi.
 • Əvəzliyin digər məna növləri. Əvəzliyin quruluşca növləri.
 • Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması.
 • Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər.
RİYAZİYYAT
 • Natural ədədlər     V sinif- Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər. Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası. Ədədin bölənləri.
 • VI sinif - Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən. Ən kiçik ortaq bölünən.
 • Adi kəsrlər      V sinif - Kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması. 
 • VI sinif - Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı. Kəsrlərin ortaq məxərcə gətirilməsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qarışıq ədədlərin vurulması. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Kəsrlərin bölünməsi. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Adi kəsrlər üzərində əməllər
 • Onluq kəsrlər      V sinif - Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.
 • VI sinif - Onluq kəsrlər üzərində əməllər.
 • Nisbət. Tənasüb      VI sinif -  Nisbət. Tənasüb. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə bölünməsi.  Miqyas
 • Faiz. Diaqram       V sinif -  Hissələr. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli. Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi.
 • VI sinif - Faiz. Faizinə görə ədədin tapılması. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Kəmiyyət dəyişməsinin faizlə ifadəsi. Faizə aid məsələlər
 • Tam ədədlər       VI sinif - Müsbət və mənfi ədədlər. Ədəd oxu. Əks ədədlər. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Tam ədədlərin müqayisəsi. Mənfi ədədlərin toplanması. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması. Tam ədədlərin çıxılması. Tam ədədlərin vurulması. Tam ədədlərin bölünməsi. Əməllər sırası.
 • Çoxluqlar    V sinif - Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.)
 • VI sinif - İki sonlu çoxluğun fərqi
 • Riyazi ifadə.  V sinif - Dəyişənli ifadələr. İfadələrin sadələşdirilməsi.
 • VI sinif - Riyazi ifadə. Əmsal. Mötərizələrin açılması. Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması. Oxşar toplananların islahı.
 • Tənlik    V sinif - Tənliklər. Məsələ həlli.     VI sinif - Tənlik. Tənlik qurmaqla məsələ həlli 
 • Bərabərsizlik      V sinif - Dəyişənlər, bərabərsizliklər.        
 • VI sinif - Bərabərsizlik
 • Koordinatlar. Funksiya     V sinif - Koordinat şəbəkəsi və koordinat cütləri. Dəyişənlər, asılılıqlar
 • VI sinif -  Paralel və perpendikulyar düz xəttlər. Koordinatlar . Düzbucaqlı koordinat sistemi. Düz mütənasib asılılıq.  Tərs mütənasib asılılıq. Funksiya
 • Bucaq   V sinif - Konqruyent fiqurlar. Bucaqlar. Üçbucaqlar. Dördbucaqlılar.
 • VI sinif - Qonşu və qarşılıqlı bucaqların qurulması. Üçbucağın qurulması. Konqruyent fiqurlar
 • Çevrə     V sinif - Çevrə. Dairə
 • VI sinif - Düz xətlə çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti. İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti. Qövs. Mərkəzi bucaq. Çevrənin uzunluğu           
 • Simmetriya    V sinif - Simmetriya. VI sinif - Ox simmetriyası
 • Ölçmələr. Sahə    V sinif - Perimetr. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi
MƏNTİQ
 • Şifrələr
 • Ədədlər ardıcıllığı
 • Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması    
 • Ədədlər arasındakı asılılığın tapılması (Operatorlar)
 • Fiqurlar arasındakı əlaqənin tapılması
 • Fiqur ilə ədəd arasındakı əlaqənin tapılması
 • Cədvəllər
 • Tərəzilər
 • Məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan sözün tapılması
 • Sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqənin tapılması. Mətnin məntiqi təhlili
 • Açılışa uyğun variantın tapılması. Hissələrin fikrən birləşdirilməsi
 • Fiqurdakı üçbucaqların, kvadratların, kubların və s. sayılması.
İNGİLİS DİLİ
 • UNIT 1 SCHOOLS AROUND THE WORLD
 • UNIT 2 A WORLD OF TECHNOLOGY
 • UNIT 3 WHAT A TALENT!
 • UNIT 4 TRAVEL
 • UNIT 5 FRIENDS FOREVER
Grammar Focus
 • Adjectives; Prepositions (at, in, on)
 • Past Simple (Regular verbs)
 • Conjuntions (and, or, but, because)
 • Why/How questions; Synonyms/Antonyms
 • Conjuntions (so, because)
 • Past Simple (Irregular verbs) 
 • Countable and Uncountable Nouns 
 • Many/much/a lot of
 • Why/How questions
 • Some|Any
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Degrees of Adjectives
 • Prepositions
 • Synonyms/Antonyms
 • Should, shouldn’t
 • Indefinite pronouns
 • Articles
 • Using "some" in questions
 • Subject, object and reflexive pronouns
 • Possessive Pronouns
 • Adjectives ending in “-ed” and “-ing”
 • Adverbs
 • will/won’t
RUS DİLİ
 • Урок 1. День знаний. Новые слова и словосочетания
 • Урок 2. Родина.
 • Урок 3. Права ребенка. Имена существительные только в ед. и во мн. числе
 • Урок 4. Спор согласных
 • Урок 5. Воробей
 • Урок 6.Обобщающие задания
 • Урок 7. Берегите природу. Глаголы на вопросы Что делать? и Что сделать?
 • Урок 8. Режим дня. Измнение глаголов в настоящем времени. Возвратные глаголы
 • Урок 9. Символ @. Прошедшее время глагола
 • Урок 10. Обобщающие задания
 • Урок 11. Ручной мяч. Существительные 1-ого, 2-ого и 3-его склонения
 • Урок 12.Иностранные языки. Одушевленные и неодушевленные существительные. Главные члены предложения
 • Урок 13. Полад Гашимов
 • Урок 14. Удивительная девочка. Предлоги.
 • Урок 15.Что я люблю?
 • Урок 16.Мы должны жить в мире
 • Урок 17. У врача
 • Урок 18. Обобщающие задания
 • Урок 19. На почте. Слова с предлогами   в / на