2-ci sinif imtahan mövzuları

2-ci sinif imtahan mövzuları
19 aprel 2023

Azərbaycan Dili
 • Sözün izahı. Tapmaca
 • Hekayə xəritəsi. Sözün ümumi mənası. İzahlı lüğət
 • Qalın və incə saitlər
 • Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər
 • Ahəng qanunu. Necə danışmalı?
 • Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi. Əlamət bildirən sözlərin məna növləri
 • Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi. Əlamət bildirən sözlərin məna növləri
 • Mimika və jest. Obrazın təsviri
 • Əksmənalı sözlərin müəyyən olunması. Fakt və münasibət
 • Bədii və informativ mətnlər.
 • Dialoq. Hərəkətin zamanı
 • Vergül işarəsi. Sözün izahı
 • Cümlənin növləri: Əmr cümləsi. Nida cümləsi
 • Təqdimat. Şüar
 • -lar, -lər - çoxluq bildirən hissəciklər. Mətnin tərkib hissələri
 • Cümlənin genişləndirilməsi
 • -çı, -çi, -çu, -çü hissəcikləri. Gözlə görünən və görünməyən varlıqlar
 • Qaravəlli. Nağıllarda müsbət və mənfi obrazlar
 • Cümlənin əsası. Rəy
 • Hərəkətin təsdiqi və inkarı
 • Mövzu, ideya və məzmun
 • Atalar sözləri. Dırnaq işarəsindən istifadə
 • Təşəkkürnamə hazırlığı. Mətnlərdə yarımbaşlıqlar
 • Nəzakətli ifadələr
 • Sözün mənaları
 • Alqış. -ıncı hissəciyi
 • Daxili əlifba
Riyaziyyat
 
Yada salın. Ədədlərin müqayisəsi.
Ədəd oxu. Sıralama
İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədlə toplanması  (onluq yaranmayan hal).
Onluqların toplanması. Məsələ həlli
İkirəqəmli ədədlərin toplanması  (onluq yaranmayan hal).
İkirəqəmli ədəddən birrəqəmli ədədin çıxılması  (onluq ayrılmayan hal).
Onluqların çıxılması. Məsələ həlli
İkirəqəmli ədədlərin çıxılması  (onluq ayrılmayan hal).
Tətil
Ritmik sayma.Təkrar toplama
Vurma. Məsələ həlli
Təkrar çıxma.
Bölmə əməli. Məsələ həlli
Tək və cüt ədədlər
Tətil
Xətt, Bucaq.
Çoxbucaqlılar
Fəza fiqurları (Üz, til, təpə)
İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədlə toplanması  (onluq yaranan hal).
İkirəqəmli ədədlərin toplanması  (onluq yaranan hal).
İkirəqəmli ədəddən birrəqəmli ədədin çıxılması  (onluq ayrılan hal).
İkirəqəmli ədədlərin çıxılması  (onluq ayrılan hal).
Mötərizəli ifadələr
Toplama çıxma bacarıqları. Məsələ həlli
Tətil
Vurma əməli
Bölmə əməli
Vurma və bölmə əməli. Məsələlər və misallar.
500 dairəsində ədədlər.Təklik, onluq, yüzlük.
Pullarımız. Alış veriş.
Ölçmə (uzunluq, kütlə, tutum)
Təkrarlanan hadisələr
Saat
Məlumatın təsviri – cədvəl, piktoqram, diaqram

Həyat bilgisi
 • Ailə
 • Kollektiv
 • Gün rejimi
 • Nəqliyyat vasitələri
 • Yol hərəkəti qaydaları
 • Məktəb qaydaları
 • Nəzakət qaydaları
 • Yaxşı xüsusiyyətlər
 • Yanlış davranışlar
 • Dinlər
 • Canlılar aləmi
 • Cansızlar
 • Canlılara lazım olanlar
 • Fəsillər
 • Suyun dövranı
 • Coğrafi obyektlər
 • Üfüq
 • Ətraf mühit
 • Uşaq hüquqları
 • Dövlətin əlamətləri
 • Pullar
 • Büdcə
Məntiq
 • Şifrəli əməllər
 • Cədvəllər
 • Şəkillər
 • Ardıcıllıq
 • Qruplaşdırma
 • Rəqəm şəkil əlaqəsi
 • Şifrələr
 • Sözlə bağlı məntiq
 • Məsələ həlli