3-cü sinif imtahan mövzuları

3-cü sinif imtahan mövzuları
19 aprel 2023

Azərbaycan Dili
 • Sözlərin düzgün yazılışı
 • Epizod nədir? Epizod, xarakter, ideya. Əsas və köməkçi epizodlar
 • Sonu b, c, d, g il bitən sözlər. Köhnəlmiş sözlər
 • Sözün tərkibi. Ssenari nədir?
 • Şəkilçinin növləri. İki və dörd cür yazılan şəkilçilər
 • Söz, anlayış. İnformativ mətnin tərkib hissələri
 • İsim – ad bildirən sözlər. Ümumi və xüsusi isimər
 • Söz və söz birləşmələri. Ölkə və xalq adları
 • Venn diaqramı. Söz ortasında k, t, p, q samitlərinin yazılışı
 • Yarımbaşlıqlar. Söz, söz birləşməsi və cümlə
 • Haşiyə. Cümlənin məqsədə görə növləri. Şərh
 • Sifət. Ensiklopediya. İnformativ mətndə mülahizələr
 • Xəbər – hadisə haqqında məlumat. İstinad və əsaslandırma. Təxəyyül və fakt
 • Mürəkkəb sözlər. Mürəkkəb sözlərin yazılışı. Mürəkkəb sözlərdə eyni sözün təkrarı
 • Qafiyə və ritm. Xüsusi isimlərin yaranması
 • Hekayə. Qeydgötürmə
 • Söz sonunda “k” samitinin yazılışı. Söz sonunda “q” samitinin yazılışı.
 • Dinləmə bacarığı.  “L” samiti ilə başlanan şəkilçilər. Yaddaş xəritəsi
 • Say. Sayın yazılış formaları
 • Qəhrəmanlıq dastanı. Köməkçi sözlər (əsas sözlər). Obraz xəritəsi
 • Bağlayıcıların növləri. Bağlayıcıların bir-birini əvəz etməsi
 • Əfsanə. Şəxs əvəzliyi. Rəvayət
 • Bənzətmə. Sözün həqiqi və məcazi mənası
 • Feil nədir? Feilin şəxsə görə dəyişməsi
 • Feilin zamanları. Feilin şəxsə və zamana görə dəyişməsi
Riyaziyyat
 • Ədədlər (1000-ə qədər)  Ədədlərin müqayisəsi
 • Onluqlara və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırma
 • Üçrəqəmli ədədlərin toplanması. (Yeni onluq və yüzlük yaranmayan hal)
 • Üçrəqəmli ədədlərin toplanması. (Yeni onluq və yüzlük yaranan hal).
 • Üç və daha çox ədədin toplanması
 • Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması. (Yeni onluq və yüzlük ayrılmayan hal)
 • Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması. (Yeni onluq və yüzlük ayrılan hal).
 • Vurma vərdişləri (5 - 10)
 • Bölmə vərdişləri (2 - 10)
 • Məchulun tapılması
 • Əməllər sırası. Dəyişənli ifadələr və məsələ həlli
 • Tənlik, tənlik qurmaqla məsələ həlli
 • Paralel və kəsişən düz xətlər
 • Müstəvi fiqurlar
 • Simmetriya
 • Fəza fiqurları və müstəvi fiqurları ilə əlaqəsi
 • 10-luqlar və 100-lüklər üzərində vurma və bölmə
 • İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma (Sütunlu şəkildə vurma)
 • Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma (Sütunlu şəkildə vurma)
 • Qalıqlı bölmə
 • İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə
 • Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə
 • Vurma və bölmənin digər üsulları
 • Hissələr, kəsrlər
 • Ədədin hissəsi
 • Kəsrlərin müqayisəsi
 • Dördrəqəmli ədədlər
 • Pulun hesablanması
 • Uzunluğun ölçülməsi
 • Çoxbucaqlının perimetri
 • Sahə təsəvvürləri
Məntiq
 • Şifrəli əməllər
 • Cədvəllər
 • Şəkillər
 • Ardıcıllıq
 • Qruplaşdırma
 • Rəqəm şəkil əlaqəsi
 • Şifrələr
 • Sözlə bağlı məntiq
 • Məsələ həlli