4-cü sinif imtahan mövzuları

4-cü sinif imtahan mövzuları
19 aprel 2023

Azərbaycan Dili
 • Sözün səs tərkibi (tələffüz əsasında müəyyənləşməsi). Ahəng qanunu
 • Sözlərin şəkilçi qəbul edərək dəyişməsi. Şəkilçilərin ahəng qanununa görə dəyişməsi. Şəkilçilərin yazılışı və tələffüzünün dəyişməsi
 • Sözün fonetik təhlili
 • Nitq hissələrinin iki yerə bölünməsi: əsas və köməkçi.
 • Əsas nitq hissələri haqqında ümumi məlumat: isim, sifət, say
 • Zərf: əsas xüsusiyyətləri, sualları
 • Zərfin mənaca növləri (zərfin əlamət, yer, zaman, miqdar bildirməsi)
 • Sözün leksik və qrammatik mənası haqqında məlumat
 • Omonimlər. Omonimlərin çoxmənalı sözlərdən fərqləndirilməsi.
 • Yalnız qrammatik mənası olan sözlər – köməkçi nitq hissələri.
 • Bağlayıcı, Qoşma.
 • Xitab
 • Köməkçi nitq hissələrinin əsas nitq hissələri ilə omonimliyi.
 • Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi
 • Cümlə üzvləri, onların nitq hissələri və söz birləşməsi ilə ifadə olunması.
 • Cümlə üzvləri. Cümlə üzvlərinin düzülüşü
 • Mühakimə, arqument
 • Mübtəda işlənməyən cümlələrdə onun bərpa edilməsi
 • Miqdar saylarından sonra gələn isimlərin təkdə və ya cəmdə işlənməsi
 • Mübtəda və xəbərin şəxsə görə uzlaşması
 • Toplu isimlər
 • Sıra sayları
 • Bənzətmə
 • Mürəkkəb cümlə
 • Epitet
 • Mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrinin vergül və ya köməkçi nitq hissəsi ilə bağlanması
 • Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri
Riyaziyyat
 • 1 000 000 dairəsində xəbərlər ( Mərtəbələr, siniflər və ədədlərin müqayisəsi)
 • 1 000 000 dairəsində xəbərlər ( Yuvarlaqlaşdırma)
 • Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma
 • Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması
 • Məsələ həlli: Tam hissə modeli. Cəm və fərqə görə. Məntiqi seçmə ilə
 • İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə
 • Məsələ həlli: Tam hissə modeli qurmaqla ( ... dəfə çox, ... dəfə az)
 • Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə ( Qismətə nə zaman sıfır yazılır)
 • Çoxrəqəmli yuvarlaq ədələri vurma və bölmə. Tənliklər
 • Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma və bölmə
 • Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə( Qismətə nə zaman sıfır yazılır)  (Qalıqlı bölmə)
 • Hissələr kəsrlər
 • Kəsrlərin müqayisəsi
 • Ədədə (tama) görə hissənin tapılması
 • Hissəsinə görə ədədin (tamın) tapılması
 • Uzunluğun ölçülməsi
 • Kütlənin ölçülməsi
 • Tutumun ölçülməsi
 • Bucaqlar. Dördbucaqlılar
 • Üçbucaqlar. Çevrə və dairə
 • Hərəkət. Dönmə, Əksetmə, Sürüşmə
 • Çoxbucaqlının perimetri
 • Çoxbucaqlının sahəsi. Həqiqi ölçü, şəkildəki ölçü
 • Fəza fiqurları açılışı və şəkilləri
 • İkirəqəmli ədədə vurma
 • İkirəqəmli ədədə bölmə
 • Üçrəqəmli ədədə vurma
 • Üçrəqəmli ədədə bölmə
 • Hərəkətə aid məsələlər

Məntiq
 • Şifrəli əməllər
 • Cədvəllər
 • Şəkillər
 • Ardıcıllıq
 • Qruplaşdırma
 • Rəqəm şəkil əlaqəsi
 • Şifrələr
 • Sözlə bağlı məntiq
 • Məsələ həlli