5-ci sinif imtahan mövzuları

5-ci sinif imtahan mövzuları
15 aprel 2023

ANA DİLİ
 • Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü.
 • O saitinin A kim
 • i tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü.
 • K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.
 • Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi.
 • Heca və vurğu. Sözlərin səs tərkibi.
 •  Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası.
 • Frazeoloji birləşmələr. Çoxmənalı sözlər.
 • Omonimlər. Sinonimlər.
 • Antonimlər. Etimologiya nədir.
 • Terminlər. Arxaizmlər.
 • Leksikologiyanın təkrarı.
 • Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər.
 • Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin variantları.
 • Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər.
 • Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər.
 • Eyniköklü sözlər. Mürəkkəb sözlər.
 • Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Söz yaradıcılığının təkrarı.
 • Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər.
 • Tək və cəm isimlər. Toplu isimlər. İsmin halları.
 •  Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri.
 • Feilin məsdər forması. Təsdiq və inkar feillər.
 • Feilin zamana görə dəyişməsi. 
 • Feilin şəxsə görə dəyişməsi.
 • Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.
 • Mürəkkəb sifətlər və onların yazılış
RİYAZİYYAT
 • I fəsil - Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər.     
 •  Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Dəyişəni olan ifadə. Məchul toplana, məchul azalan və məchul çıxılan.
 •  Natural ədədlər üzərində vurma və bölmə əməli. Məchul vuruq, məchul bölünən və məchul bölən. Əməllər sırası.
 • II fəsil - Ədədin bölənləri. Kəsrlər
 • Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Kəsrlərin müqayisəsi.
 • Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.
 • Ədədin hissəsi və hissəsinə görə ədəd. Dairəvi diaqram. Məsələ həlli
 • III fəsil - Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin müqayisəsi.
 • Onluq kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması. 
 • Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Məsələ həlli.
 • IV fəsil - Müstəvi, düz xətt, şüa, parça.  Bucaqlar. Üçbucaqlar. Konqruyent fiqurlar. Dördbucaqlılar
 • Dönmə, əksetmə, sürüşmə. Simmetriya
 • Perimetr. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi
 • V fəsil - Faiz, onluq kəsr, adi kəsr. Ədədin faizi
 • Dəyişənli ifadələr, Tənliklər, Məsələ həlli
 • Dəyişənli ifadələr, Tənliklər, Məsələ həlli
 • Bərabərsizliklər
 • Koordinat cütləri. Asılılıqlar və qrafiklər.
 • Fəza fiqurları. Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsi.
 •  Kub. Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi  
 •  Çoxluqlar.(Bərabər çoxluqlar. Alt çoxluqlar. Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi. Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli.)       
 • VI fəsil - Məlumatı toplama və tədqiqetmə. Məlumatın qrafik formada təqdimi. Histoqram. 
 • Zamandan asılı qrafiklər. Dairəvi diaqram
 • Məlumatlar. Qrafik formalar. Məlumatların təhlili
MƏNTİQ
 • Şifrələr
 • Ədədlər ardıcıllığı
 • Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması    
 • Ədədlər arasındakı asılılığın tapılması (Operatorlar)
 • Fiqurlar arasındakı əlaqənin tapılması
 • Fiqur ilə ədəd arasındakı əlaqənin tapılması
 • Cədvəllər
 • Tərəzilər
 • Məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan sözün tapılması
 • Sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqənin tapılması. Mətnin məntiqi təhlili
 • Açılışa uyğun variantın tapılması. Hissələrin fikrən birləşdirilməsi
 • Fiqurdakı üçbucaqların, kvadratların, kubların və s. sayılması.
İNGİLİS DİLİ
 • UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary
 • UNIT 2 NEW FACES, Vocabulary
 • UNIT 3 ALL ABOUT US, Vocabulary
 • UNIT 4 WHAT WE EAT AND DRINK, Vocabulary
 • UNIT 5 FUN WITH FRIENDS, Vocabulary
 • UNIT 6 DIFFERENT CULTURES, Vocabulary
 • UNIT 7 PLACES AROUND THE TOWN, Vocabulary
 • UNIT 8 SWEET HOME, Vocabulary
 • UNIT 9 BETTER AND STRONGER, Vocabulary
 • UNIT 10  A COUNTRY WITH A DIFFERENCE, Vocabulary
Grammar Focus
 •  TO BE (am, is, are)
 • Present Simple Tense, Prepositions
 • Present Simple (questions)
 • Present Simple (questions)
 • WH questions with be and do/does
 • Present Simple/Wh questions
 • Asking questions with "Why"  Giving reasons with "Because"
 • Countable and Uncountable Nouns Some/Any
 • Many/much/a lot of
 • Using "some" in questions
 • Present Continuous
 • Present Continuous /Present Simple
 • Present Continuous and Present Simple
 • Prepositions
 • Present Continuous /Prepositions
 • Present Simple / Prepositions
 • Common adjectives  Comparative of short adjectives
RUS DİLİ
 • Урок 1. Здравствуй школа. Приветствие и знакомство
 • Урок 2.Моя семья.
 • Урок 3. Грамматика. Алфавит
 • Урок 4. Капризы Мамеда. Правило о буквах Е, Е, Ю,Я
 • Урок 5. Коварные согласные  / Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, З-С /
 • Урок 6. Настоящие чудеса. Правила о согласных звуках.
 • Урок 7. Дружба со всеми школьными предметами
 • Урок 8. Волшебство. Выполняем тесты.  
 • Урок 9. Части тела. Учим слова по картинке
 • Урок 10. Мой характер. Личные местоимения
 • Урок 11. Эмоции и чувства 
 • Урок 12. Интересы
 • Урок 13. Интеллект и желания.
 • Урок 14. Любимая одежда.
 • Урок 15. Модная обувь. Единственное и множественное число
 • Урок 16. Занимаюсь спортом и отдыхаю
 • Урок 17. Автобиография.  
 • Урок 18. Я накрываю на стол
 • Урок 19. Приготовление блюд
 • Урок 20. Я готовлю хончу
 • Урок 21. Найдите это на кухне  
 • Урок 22. Любимые напитки
 • Урок 23. Сегодня мы идем в ресторан.   
 • Урок 24. Соблюдайте этикет за столом
 • Урок 25. Жизнь по часам.
 • Урок 26. Каждый день недели важен.
 • Урок 27. Укажите дату. 
 • Урок 28. Пробуждение природы.
 • Урок 29. Лето – прекрасная пора
 • Урок 30. Любимая осень
 • Урок 31. Новый год
 • Урок 32. Год.  
 • Урок. 33. Век или столетие
 • Урок 34. Мой дом.
 • Урок 35. Наша мебель
 • Урок 36. Мой двор.
 • Урок 37. Мое село
 • Урок 38. Мой город