Biologiya 8, 9 və 10-cu siniflər

Biologiya 8, 9 və 10-cu siniflər
01 aprel 2023

8-ci sinif BİOLOGİYA
 • Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri
 • İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür
 • Orqanizmimizi öyrənək
 • Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası
 • Mərkəzi sinir sistemi. Periferik sinir sistemi
 • Endokrin sistemimiz. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları
 • Bədənimizin dirəkləri. Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, bağlar
 • Dayaq-hərəkət aparatındakı dəyişikliklər
 • Daxili maye mühitimiz
 • Orqanizmin yorulmayan mühərriki
 • Qan. Qanın damarlarda hərəkəti. Qan qrupları. Donor olmaq həyat qurtarır
 • Ürək-damar sisteminin gigiyenası. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər
 • Orqanizmin qoruyucu sistemi
 • Havanın insan orqanizmində keçdiyi yol. Ağciyərlər, tənəffüs hərəkətləri, qazlar mübadiləsi
 • Kim daha çox qaçar? Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq
 • Qida maddələri və həzm orqanları. Ağız boşluğunda həzm
 • Mədə və bağırsaqlarda həzm. Vitaminlər
 • Həzm orqanlarımızı qoruyaq. Maddələr mübadiləsi və enerji çevrilmələri
 • Bədənimizi təmizləyənlər. Böyrəklərin quruluşu, sidiyin əmələ gəlməsi
 • Böyrəklərimizi qoruyaq
 • Çoxalma və çoxalma orqanları. Mayalanma. Bətndaxili inkişaf
 • Orqanizmin böyümə və inkişaf mərhələləri. Mən böyüdüm
 • Duyğu orqanlarımız və analizatorlar. Görmə orqanımız
 • Eşitmə və müvazinət orqanı – qulaq
9-cu sinif BİOLOGİYA
 • Vətənimizin təbiəti. Biologiya canlı orqanizmləri öyrənən elmdir. Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətləri. Canlıların təsnifatı
 • Laboratoriya avadanlıqları. Hüceyrənin ümumi quruluşu. Prokariot orqanizmlər. Viruslar
 • Hüceyrələrin bölünməsi və inkişafı. Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli orqanizmlər. Bitkilərin toxumaları. Heyvanların toxuma, orqan və orqanlar sistemi
 • Çiçəkli bitkilərin əsas orqanları. Zoğ və tumurcuğun quruluşu. Gövdənin daxili quruluşu. Yarpağın xarici və daxili quruluşu. Yarpaqların düzülüşü. Kökün quruluşu. Kökün növləri və sistemləri
 • Bitki orqanlarının yeraltı və yerüstü şəkildəyişmələri. Çiçək. Çiçək qrupları. Toxumun quruluşu. Meyvə
 • Canlı orqanizmlərdə hərəkət və dayaq sistemləri. Bitkilərdə dayaq sistemi. Bitkilərin yeraltı qidalanması. Bitkilərin havadan qidalanması. Fotosintez. Heyvanların qidalanması. Bakteriya və göbələklərin qidalanması
 • Tozlanma. Orqanizmlərin cinsi çoxalması. Toxumun cücərməsi. Heyvanlarda böyümə və inkişaf
 • Canlı orqanizmlərin məskunlaşması və yayılması. Orqanizmlərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi. Təbii birliklər. İnsan və canlı təbiət. Azərbaycan qoruqları. Mədəni bitkilərin insan həyatında əhəmiyyəti. Dərman bitkiləri
 • Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli yaşıl yosunlar. Qonur və qırmızı yosunlar. Yosunların əhəmiyyəti
 • Ali sporlu bitkilər. Mamırların çoxalması və əhəmiyyəti. Qıjıkimilər. Qıjıların çoxalması
 • Qatırquyruğular və plaunlar. Qıjıkimilərin əhəmiyyəti. Çılpaqtoxumlular şöbəsi. Çılpaqtoxumluların çoxalması və əhəmiyyəti
 • Örtülütoxumlular şöbəsi. İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər, gülçiçəklilər, paxlalılar, badımcançiçəklilər fəsilələri 
 • Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi. Birləpəlilər sinfi. Taxıllar və zanbaqlar fəsilələri. Dərman bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri
 • Bakteriyalar aləmi. Bakteriyaların müxtəlifliyi. Göbələklər aləmi. Papaqlı göbələklər. Göbələklərin müxtəlifliyi. Şibyələr
 • Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipləri. Birhüceyrəlilərin həyat fəaliyyəti və müxtəlifliyi. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi
 • Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi. İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri
 • Həlqəvi qurdlar tipi. Molyusklar tipi
 • Buğumayaqlılar tipi. Xərçəngkimilər sinfi. Hörümçəkkimilər sinfi. Cücülər sinfi. Cücülərin müxtəlifliyi və təbiətdə rolu
 • Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi. Neştərçə. Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar. Balıqların müxtəlifliyi. Balıq ehtiyatlarının qorunması
 • Suda-quruda yaşayanlar sinfi. Suda-quruda yaşayanların müxtəlifliyi. Sürünənlər sinfi. Sürünənlərin müxtəlifliyi və əhəmiyyəti
 • Quşlar sinfi. Quşların çoxalması və inkişafı. Quşların həyatında mövsümi hadisələr. Quşların ekoloji qrupları. Quşların əhəmiyyəti
 • Məməlilər sinfi. Məməlilərin çoxalması, davranışı və onların həyatında mövsümi dəyişkənliklər. Məməlilərin ekoloji qrupları. İnsan – məməlilər sinfinin nümayəndəsidir
 • Hüceyrədən orqanizmə. Canlıların nəsil ağacında insanın yeri. İnsanın tarixi inkişafı. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür. Orqanizmimizi öyrənək
 • Canlılarda sinir sistemi. İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası. Mərkəzi sinir sistemi
10-cu sinif BİOLOGİYA
 • Biologiyanın tədqiqat obyektləri 
 • Orqanizmlərin hüceyrəvi quruluşu. Toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemi
 • Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanları
 • Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanları
 • Çiçəkli bitkilərin generativ orqanları
 • Canlılarda hərəkət, dayaq, qidalanma və tənəffüs
 • Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat, çoxalma və inkişaf
 • Orqanizm və mühit
 • Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. Yosunlar
 • Ali sporlu bitkilər. Mamırkimilər şöbəsi. Qıjıkimilər, qatırquyruğukimilər, plaunkimilər şöbələri
 • Ali toxumlu bitkilər. Çılpaqtoxumlular şöbəsi. Örtülütoxumlular şöbəsi. İkiləpəlilər sinfi
 • Örtülütoxumlular şöbəsi. Birləpəlilər sinfi
 • Bakteriyalar. Göbələklər. Şibyələr
 • Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipləri. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi
 • Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi
 • Həlqəvi qurdlar tipi. Molyusklar tipi
 • Buğumayaqlılar tipi
 • Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi. Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar
 • Suda-quruda yaşayanlar sinfi. Sürünənlər sinfi
 • Quşlar sinfi
 • Məməlilər sinfi
 • Biologiya elmi və insan orqanizmi
 • Sinir və endokrin sistemlər 
 • Dayaq-hərəkət aparatı
 • Qan-damar sistemi
 • Tənəffüs sistemi