Coğrafiya 8, 9 və 10-cu siniflər

Coğrafiya 8, 9 və 10-cu siniflər
01 aprel 2023

8-ci siniflər COĞRAFİYA
 • İlkin coğrafi biliklərin toplanması. Coğrafi kəşflər      
 • Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı
 • Materiklər və qitələr, onların tədqiqi
 • Plan və miqyas. Şərti işarələr
 • Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar
 • Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar Xəritələr və onların təsnifatı.
 • Xəritələrdə təsvir üsulları.
 • Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri.
 • İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması.
 • Yerin Günəş öz oxu ətrafında hərəkəti və onun nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı
 • Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Süxurların təsnifatı
 • Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar
 • Litosfer tavaları və onların hərəkəti  Yerin geoloji inkişafı. Qədim quru və su sahələri. Materiklərin geoloji quruluşu
 • Yerin endogen qüvvələri nəticəsində relyefin formalaşması
 • Dağlar və onların yaranması. Yer sətihinin düzənlikləri
 • Xarici qüvvələrin relyefə təsiri
 • Azərbaycan Respublikasının relyefi və faydalı qazıntıları
 • Atmosferi quruluşu
 • Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu
 • Atmosfer təzyiqi və külək
 • Rejiminə görə küləklərin təsnifatı. Siklon və antisiklonlar
 • Nisbi və mütləq rütubət. Yer kürəsində yağıntıların paylanması
 • Təbiətdə suyun dövranı. Dünya okeanı. Okean suyunun temperaturu, duzluluğu və okeanda suyun hərəkəti
 • Dənizlər və körfəzlər, boğaz, bərzəx, ada və yarımadalar
9-cu siniflər COĞRAFİYA
 • GİRİŞ
 • Coğrafiyanın predmeti, vəzifələri, sahələri, digər elmlərlə əlaqəsi və insanların həyatında əhəmiyyəti
 • Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişaf mərhələləri
 • Materik və okeanların tədqiqat tarixi
 • Coğrafi kəşflərdən tədqiqatlara doğru
 • Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı
 • YER KÜRƏSİNİN KARTOQRAFİK TƏSVİRLƏRİ
 • Miqyas
 • Şərti işarələr
 • Plan və planaalma
 • Üfüqin cəhətləri, azimut
 • Relyefin kartoqrafik təsviri. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar
 • Yerin forma və ölçüləri. Qlobus
 • Coğrafi qütblər, ekvator, meridian və paralellər. Coğrafi koordinatlar
 • Coğrafiya xəritələri
 • Coğrafi xəritələrdə təhriflər. Kartorafik proyeksiyalar
 • Kartoqrafik təsvirlərin oxşar və fərqli cəhətləri
 • Xəritələrin təsnifatı
 • Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması
 • Coğrafi informasiyaların xəritələrdə təqdimolunma üsulları                                                                     
 • YER SƏMA CİSMİDİR
 • Kainat və Günəş sisteminin yaranması
 • Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri
 • İşıqlanma qurşaqları
 • Yer səthində günəş şüalarının düşmə bucağı və Günəşin görünmə vəziyyətinin dəyişməsi
 • Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri
 • Yerli vaxt və saat qurşaqları
 • YERİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ DAXİLİ QURULUŞU
 • Yerin daxili quruluşu. Yer qabığı və onun tipləri. Litosfer
 • Yer qabığını təşkil edən süxurlar və faydalı qazıntılar
 • Tektonik proseslər. Zəlzələ, vulkan və qeyzerlər
 • Litosfer tavaları və onların hərəkəti
 • YER SƏTHİNİN RELYEFİ 
 • Relyef əmələgətirən amillər. Morfostruktur və morfoskulptur anlayışları
 • Relyef formalarının təsnifatı: dağlar və düzənliklər
 • Okean dibinin relyefi. Ekzogen mənşəli relyef formaları
 • AZƏRBAYCANIN GEOLOJİ VƏ GEOMORFOLOJİ QURULUŞU
 • Azərbaycanın tektonik zonaları, geoloji quruluşu və faydalı qazıntıları
 • Azərbaycan ərazisində endogen və ekzogen mənşəli relyef formaları
 • ATMOSFER
 • Atmosferin yaranması, tərkibi və quruluşu
 • Günəş radiasiyası, onun növləri və Yer kürəsində paylanması
 • Havanın temperatur rejimi: orta sutkalıq, orta aylıq, orta illik temperaturlar. Temperatur amplitudu
 • Temperaturun üfüqi və şaquli istiqamətdə dəyişməsi. Temperatur inversiyası. İstilik qurşaqları
 • Atmosfer təzyiqi, onun hündürlükdən və havanın temperaturundan asılı olaraq dəyişməsi. Təzyiq qurşaqları
 • Küləklər və onun əsas növləri. Külək gülü. Siklon və antisiklonlar
 • Atmosferdə su. Nisbi və mütləq rütubətlilik. Buxarlanma, buxarlanma qabiliyyəti və rütubətlənmə əmsalı
 • Atmosfer yağıntıları, onların növləri və paylanması
 • Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri
 • İqlim qurşaqları
 • Materiklərin iqlimi
 • Azərbaycanda günəş radiasiyası və havanın temperaturu
 • Azərbaycan ərazisinə daxil olan hava kütlələri. Yerli hava dövranı
 • Azərbaycanda yağıntıların paylanma xüsusiyyətləri. Buxarlanma qabiliyyəti
 • Azərbaycanın iqlim tipləri
 • HİDROSFER
 • Hidrosferin yaranması və inkişafı
 • Təbiətdə suyun dövranı
 • Dünya okeanı və onun hissələri: dənizlər, körfəzlər, boğazlar
 • Dünya okeanında quru hissələri: materiklər, adalar, arxipelaqlar, yarımadalar, bərzəxlər

10-cu siniflər COĞRAFİYA
 • GİRİŞ
 • Coğrafiyanın predmeti, vəzifələri, sahələri, digər elmlərlə əlaqəsi və insanların həyatında əhəmiyyəti
 • Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişaf mərhələləri
 • Materik və okeanların tədqiqat tarixi
 • Coğrafi kəşflərdən tədqiqatlara doğru
 • Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı
 • YER KÜRƏSİNİN KARTOQRAFİK TƏSVİRLƏRİ                                                                                                     
 • Miqyas
 • Şərti işarələr
 • Plan və planaalma
 • Üfüqin cəhətləri, azimut
 • Relyefin kartoqrafik təsviri. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar
 • Yerin forma və ölçüləri. Qlobus
 • Coğrafi qütblər, ekvator, meridian və paralellər. Coğrafi koordinatlar
 • Coğrafiya xəritələri
 • Coğrafi xəritələrdə təhriflər. Kartorafik proyeksiyalar
 • Kartoqrafik təsvirlərin oxşar və fərqli cəhətləri
 • Xəritələrin təsnifatı
 • Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması
 • Kartoqrafik tədqiqat metodları
 • Coğrafi informasiya sistemləri (CİS)
 • YER SƏMA CİSMİDİR
 • Kainat və Günəş sisteminin yaranması
 • Yer maqnetizmi və Günəşin yerə təsiri
 • Yerin Günəş ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri
 • İşıqlanma qurşaqları
 • Yer səthində günəş şüalarının düşmə bucağı və Günəşin görünmə vəziyyətinin dəyişməsi
 • Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri
 • Yerli vaxt və saat qurşaqları
 • YERİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ DAXİLİ QURULUŞU
 • Yerin planetar və geoloji inkişaf mərhələləri
 • Yerin daxili quruluşu. Yer qabığı və onun tipləri. Litosfer
 • Yer qabığını təşkil edən süxurlar və faydalı qazıntılar 
 • Litosfer tavaları. Qədim quru və su sahələri
 • Tektonik proseslər. Zəlzələ, vulkan və qeyzerlər
 • Geosinklinallar və platformalar
 • Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri
 • YER SƏTHİNİN RELYEFİ 
 • Relyef əmələgətirən amillər. Morfostruktur və morfoskulptur anlayışları
 • Relyef formalarının təsnifatı: dağlar və düzənliklər
 • Okean dibinin relyefi. Ekzogen mənşəli relyef formaları
 • Materiklərin geoloji quruluşu, relyefi və faydalı qazıntıları
 • AZƏRBAYCANIN GEOLOJİ VƏ GEOMORFOLOJİ QURULUŞU
 • Azərbaycanın tektonik zonaları, geoloji quruluşu və faydalı qazıntıları
 • Azərbaycan ərazisində endogen və ekzogen mənşəli relyef formaları
 • ATMOSFER
 • Atmosferin yaranması, tərkibi və quruluşu
 • Günəş radiasiyası, onun növləri və Yer kürəsində paylanması
 • Havanın temperatur rejimi: orta sutkalıq, orta aylıq, orta illik temperaturlar. Temperatur amplitudu
 • Temperaturun üfüqi və şaquli istiqamətdə dəyişməsi. Temperatur inversiyası. İstilik qurşaqları
 • Atmosfer təzyiqi, onun hündürlükdən və havanın temperaturundan asılı olaraq dəyişməsi. Təzyiq qurşaqları
 • Küləklər və onun əsas növləri. Külək gülü. Siklon və antisiklonlar
 • Atmosferdə su. Nisbi və mütləq rütubətlilik. Buxarlanma, buxarlanma qabiliyyəti və rütubətlənmə əmsalı
 • Atmosfer yağıntıları, onların növləri və paylanması
 • Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri
 • İqlim qurşaqları
 • Materiklərin iqlimi
 • Azərbaycanda günəş radiasiyası və havanın temperaturu
 • Azərbaycan ərazisinə daxil olan hava kütlələri. Yerli hava dövranı
 • Azərbaycanda yağıntıların paylanma xüsusiyyətləri. Buxarlanma qabiliyyəti
 • Azərbaycanın iqlim tipləri
 • Dünyanın aqroiqlim ehtiyatları. Fəal temperaturların cəmi
 • Qlobal iqlim dəyişmələri
 • HİDROSFER
 • Hidrosferin yaranması və inkişafı
 • Təbiətdə suyun dövranı
 • Dünya okeanı və onun hissələri: dənizlər, körfəzlər, boğazlar
 • Dünya okeanında quru hissələri: materiklər, adalar, arxipelaqlar, yarımadalar, bərzəxlər
 • Okean sularının fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri
 • Okean dərinliklərinin ölçülməsi
 • Okean sularının temperaturu, duzluluğu, şəffaflığı, onların üfüqi və şaquli istiqamətdə yerdəyişməsi
 • Okeanda suyun hərəkəti: külək dalğaları, sunami, qabarma və çəkilmə, okean cərəyanları və onların iqlimə təsiri
 • Okeanların canlı aləmi və sərvətləri
 • Dünya okeanından istifadə və onun çirklənməsi
 • Quru suları və onların növləri
 • Çay və onun elementləri. Dağ və düzənlik çayları
 • Çayların qida mənbələri, su rejimi. Hidroqraf
 • Çayın düşməsi, meyilliliyi, çay şəbəkəsinin sıxlığı, çayın su sərfi və illik axımı. Eroziya bazisi
 • Astana və şəlalələr. Yer kürəsinin iri çay sistemləri
 • Göllər, onların təsnifatı və əhəmiyyəti
 • Xəzər dənizi və onun əsas xüsusiyyətləri, problemləri və ekoloji vəziyyəti
 • Buzlaqlar. Dağ və örtük buzlaqları. Aysberqlər
 • Yeraltı sular və onların növləri
 • Su anbarları, kanallar və kollektorlar
 • Materikləri daxili suları
 • Azərbaycanın çayları və gölləri, onların ərazi üzrə paylanması
 • Azərbaycanın yeraltı sualrı, buzlaqları, su anbarları və suvarma kanalları