+994 24 2460527
shekikurslari@gmail.com

 

İmtahan mövzuları - Azərbaycan tarixi 8, 9 və 10-cu siniflər

 
VIII siniflər üçün Azərbaycan tarixi fənni üzrə                           imtahan proqramı 2021-2022
Sentyabr 1    
2    
3 Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları  
4 Şah I Abbasın hərbi uğurları.Cəlalilər hərəkatı.  
Oktyabr 1 XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində.XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti  
2 XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində.XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti  
3 XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və  siyasi vəziyyət  
4 XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət  
Noyabr 1 Rusiya Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşması  
2 Azərbaycan torpaqları iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi  
3 TƏTİL
4 Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında  
Dekabr 1  Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi  
2 Əfşar  imperiyasının yaranması  
3 XVIII əsrin 30-40 illərində üsyanlar.  Əfşar imperiyasının süqutu  
4 Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq  
Yanvar 1 TƏTİL
2 Azərbaycanın Cənub xanlıqları  
3 Quba xanlığı - Şimal-Şərqi Azərbaycan dövləti  
4 Birləşdirmə siyasətinin ikinci mərhələsi. Qarabağ  - bəylərbəyilikdən xanlığa  
Fevral 1 Qərbi Azərbacan xanlıqları.   
2 İkihakimiyyətli xanlıqlar. Bakı, Dərbənd və Lənkəran xanlıqları.  
3  Camaat, sultanlıq və məlikliklər  
4 Ağa Məhəmməd xan Qacarın Şimala doğru birinci yürüşü. Son cəhd  
Mart 1 XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda ictimai həyat  
2 İqtisadi vəziyyət. Sənətkarlıq. Ticarət.  
3 TƏTİL
4 Çar Rusiyası Cənubi Qafqazın işğalına başlayır  
       
     
     
     
       
     
     
   

 

 

2021-2022 tədris ili üçün Tarix fənni üzrə illik tədris planı (9-cu sinif)
Ay Həftə Mövzu adları    
Sentyabr 1 İbtidai icma quruluşu      
İbtidai icma quruluşu    
Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya (Şumerlər)     
Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya (Şumerlər)    
2 İbtidai icma quruluşu. İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları     
İbtidai icma quruluşu. Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları     
Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. Qədim Hindistan     
Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. Qədim Hindistan     
3 İlk Azərbaycan dövləti – Manna     
İlk Azərbaycan dövləti – Manna    
Qədim Yunanıstan    
Qədim Yunanıstan    
4 Azərbaycan e.ə. VII – IV əsrlərdə     
Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyası dövründə    
Qədim Yunanıstan     
Qədim Yunanıstan    
Oktyabr 1 Atropatena dövləti     
Atropatena dövləti    
Qədim Roma      
Qədim Roma     
2 Albaniya dövləti. Mədəniyyət     
Albaniya dövləti. Mədəniyyət    
Qədim Roma     
Qədim Roma     
3 Azərbaycan Sasanilər dövründə     
Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması. Atropatena və Albaniya Sasani imperiyasının tərkibində. Albaniya V-VI əsrlərdə     
Türk dövlətləri.     
Xalqların böyük köçü. Göytür xaqanlığı və onun varisləri. Xəzərlər. Xilafətin parçalanması (Qaraxanlı və Qəznəvilər dövlətləri)    
4 Girdman dövləti. Cavanşir. Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması.                                
Feodal münasibətlərin inkişafı. Ərəb işğalına qarşı mübarizə. Cavanşir    
Türk dövlətləri.     
Xalqların böyük köçü. Göytür xaqanlığı və onun varisləri. Xəzərlər. Xilafətin parçalanması (Qaraxanlı və Qəznəvilər dövlətləri)    
Noyabr 1 Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti. Azadlıq hərəkatı. Babək    
Xilafətin idarəetmə, torpaq və vergi siyasəti. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı. İslamın milli və mədəni inkişafa təsiri    
Ərəblər. İslam dini. Xilafət     
Ərəb xilafəti. Xilafətin parçalanması    
2 Şirvanşahlar dövləti. Dərbənd əmirliyi. Saci, Salari dövlətləri    
Müstəqil dövlətçiliiyin bərpası. Azərbaycan vahid dövlətin tərkibində.     
Qərbi Avropa. Bizans imperiyası    
Frank imperiyası. Bizans.     
3 TƏTİL    
     
     
     
4 Rəvvadilər və Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi    
Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti.     
Səlcuq və Osmanlı imperiyaları    
Səlcuq imperatorluğu. Osmanlı imperatorluğu XIII-XVI əsrlərdə.    
Dekabr 1 Erkən-orta əsrlərdə sosial iqtisadi həyat. Mədəniyyət    
Slavyan hücumları. Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi. IX-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti     
Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu    
Çingiz xan və onun davamçıları     
2 Azərbaycan və Səlcuqlar    
Oğuz-Səlcuq axınları    
Teymurilər dövləti.Hindistan və Çin( Dehli sultanlığı). Çin, Hindistan və Mərkəzi Asiya (Böyük Moğol dövləti)    
Hindistan VI-XVI əsrlərdə (Dehli sultanlığı, Moğol dövlətinin yaranması). Şərqin böyük fatehi - Əmir Teymur    
3 Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti    
Azərbaycan XII-XIII əsrlərdə (Eldənizlər dövləti)    
Şərqə doğru səlib yürüşləri    
Xaç yürüşləri. Qranada əmirliyinin süqutu     
4 Şirvanşahlar dövləti XI-XIV əsrlərdə. İntibah mədəniyyəti.    
Azərbaycan XII-XIII əsrlərdə (Şirvanşahlar dövləti). Mədəniyyət    
Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaradılması    
Yüzillik müharibə. Dumanlı Albion orta əsrlərdə     
Yanvar 1 TƏTİL    
     
     
     
2 Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində.                     
Monqol yürüşlərinə qarşı mübarizə. Azərbaycan Elxanilər dövlətinin mərkəzi kimi    
Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaradılması    
Yüzillik müharibə. Dumanlı Albion orta əsrlərdə     
3 Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə    
Azərbaycan uğrunda mübarizə     
Böyük Coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları    
Avropalılar sərvət axtarışında     
4 Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvəllərində.    
Şirvanşahlar dövləti XIII-XIV əsrin başlanğıcında.    
Avropada reformasiya     
Kilsənin yolları necə ayrıldı    
Fevral 1 Qaraqoyunlu dövləti    
Qara Yusif və varisləri    
İngiltərə    
İngiltərə burjua inqilabı və vətəndaş müharibəsi. İngiltərədə parlamentli monarxiyanın qurulması. Dünyanın ilk sənaye dövləti.    
2 Ağqoyunlu dövləti    
Həsən padşah və varisləri    
İngiltərə    
İngiltərə burjua inqilabı və vətəndaş müharibəsi. İngiltərədə parlamentli monarxiyanın qurulması. Dünyanın ilk sənaye dövləti.    
3 XIII – XV əsrlərdə mədəniyyət. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi.    
XIII – XIV əsrlərdə mədəniyyətin inkişafı. Ərdəbil hakimliyi. XV əsrdə sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyət.    
ABŞ-ın yaranması    
Şimali Amerikada «Yeni İngiltərə». Amerika Birləşmiş Ştatların yaranması.    
4 Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi    
Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin başlanması.  XV-XVI əsrlərdə mədəniyyət    
Rusiya dövləti (Rusiyanın imperiyaya çevrilməsi)    
Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında (Rusiyanın Şimali Qafqazın işğalına başlanması) Rusiya yeni dövrün astanasında.  (I Pyotrun hakimiyyətə gəlməsi)                                                        İsti dənizlərə çıxmaq uğrunda mübarizə.    
Mart 1 Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində     
Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları. Cəlalilər hərəkatı. Şah I Abbasın hərbi uğurları.    
Osmanlı dövləti.    
Osmanlı imperiyası.     
2 Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri. Səfəvilər dövründə mədəniyyət                        
 XVI əsrin ikici yarısı-XVII əsrdə sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində. XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti     
Osmanlı dövləti.    
Osmanlı imperiyası.     
3 TƏTİL    
     
     
     
4 Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin əvvəllərində.    
XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət. Rusiyanın Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşması. Azərbaycan torpaqlarının iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi. Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında.    
Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin əvvəllərində.    
XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət. Rusiyanın Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşması. Azərbaycan torpaqlarının iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi. Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında.    
         
     
     
   
       
     
   
     
       
     
     
     
       
     
     
     
         
     
     
     
       
   
     
     
       
     
     
     
       
     
     
     
         
       
       
       

 

2021-2022 tədris ili üçün Tarix fənni üzrə illik tədris planı (10-cu sinif)
Ay Həftə Mövzu adları    
Sentyabr 1 İbtidai icma quruluşu     
İbtidai icma quruluşu    
Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya (Şumerlər)     
Giriş. Qədim Misir. Mesopotamiya (Şumerlər)    
2 İbtidai icma quruluşu. İlk tayfa ittifaqları və Erkən dövlət qurumları    
İbtidai icma quruluşu. Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları     
Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. Qədim Hindistan    
Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. Qədim Hindistan     
3 İlk Azərbaycan dövləti – Manna. Azərbaycan e.ə. VII – IV əsrlərdə.    
İlk Azərbaycan dövləti – Manna. Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyası dövründə    
Qədim Yunanıstan    
Qədim Yunanıstan    
4 Atropatena dövləti    
Atropatena dövləti    
Qədim Yunanıstan    
Qədim Yunanıstan    
Oktyabr 1 Albaniya dövləti. Mədəniyyət    
Albaniya dövləti. Mədəniyyət    
Qədim Roma    
Qədim Roma     
2 Azərbaycan Sasanilər dövründə    
Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması. Atropatena və Albaniya Sasani imperiyasının tərkibində. Albaniya V-VI əsrlərdə     
Qədim Roma     
Qədim Roma     
3 Girdman dövləti. Cavanşir. Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması.                                  
Feodal münasibətlərin inkişafı. Ərəb işğalına qarşı mübarizə. Cavanşir    
Türk dövlətləri.    
Xalqların böyük köçü. Göytür xaqanlığı və onun varisləri. Xəzərlər. Xilafətin parçalanması (Qaraxanlı və Qəznəvilər dövlətləri)    
4 Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti. Azadlıq hərəkatı. Babək.    
Xilafətin idarəetmə, torpaq və vergi siyasəti. Xürrəmilər hərəkatı. Babək. İslamın milli və mədəni inkişafa təsiri    
Türk dövlətləri.     
Xalqların böyük köçü. Göytür xaqanlığı və onun varisləri. Xəzərlər. Xilafətin parçalanması (Qaraxanlı və Qəznəvilər dövlətləri)    
Noyabr 1 Şirvanşahlar dövləti. Dərbənd əmirliyi. Saci, Salari dövlətləri     
Müstəqil dövlətçiliiyin bərpası. Azərbaycan vahid dövlətin tərkibində.     
Ərəblər. İslam dini. Xilafət    
Ərəb xilafəti. Xilafətin parçalanması    
2 Rəvvadilər və Şəddadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Erkən-orta əsrlərdə sosial iqtisadi həyat. Mədəniyyət    
Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti. Slavyan hücumları. Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi. IX-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti     
Qərbi Avropa. Bizans imperiyası    
Frank imperiyası. Bizans.     
3 TƏTİL    
     
     
     
4 Azərbaycan və Səlcuqlar. Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti     
Oğuz-Səlcuq axınları. Azərbaycan XII-XIII əsrlərdə (Eldənizlər dövləti)    
Səlcuq və Osmanlı imperiyaları     
Səlcuq imperatorluğu. Osmanlı imperatorluğu XIII-XVI əsrlərdə.    
Dekabr 1 Şirvanşahlar dövləti XI-XIV əsrlərdə. İntibah mədəniyyəti.    
Azərbaycan XII-XIII əsrlərdə (Şirvanşahlar dövləti). Mədəniyyət    
Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu     
Çingiz xan və onun davamçıları     
2 Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində.                     
Monqol yürüşlərinə qarşı mübarizə. Azərbaycan Elxanilər dövlətinin mərkəzi kimi.    
Teymurilər dövləti. Hindistan və Çin( Dehli sultanlığı). Çin, Hindistan və Mərkəzi Asiya (Böyük Moğol dövləti)     
Hindistan VI-XVI əsrlərdə (Dehli sultanlığı, Moğol dövlətinin yaranması). Şərqin böyük fatehi - Əmir Teymur    
3 Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə. Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvəllərində.     
Azərbaycan uğrunda mübarizə. Şirvanşahlar dövləti XIII-XIV əsrin başlanğıcında.    
Şərqə doğru səlib yürüşləri    
Xaç yürüşləri. Qranada əmirliyinin süqutu     
4 Qaraqoyunlu dövləti    
Qara Yusif və varisləri    
Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaradılması     
Yüzillik müharibə. Dumanlı Albion orta əsrlərdə     
Yanvar 1 TƏTİL    
     
     
     
2 Ağqoyunlu dövləti    
Həsən padşah və varisləri    
Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaradılması    
Yüzillik müharibə. Dumanlı Albion orta əsrlərdə     
3 XIII – XV əsrlərdə mədəniyyət. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi.    
XIII – XIV əsrlərdə mədəniyyətin inkişafı. Ərdəbil hakimliyi. XV əsrdə sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyət.    
Böyük Coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları    
Avropalılar sərvət axtarışında     
4 Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi    
Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin başlanması.  XV-XVI əsrlərdə mədəniyyət    
Avropada reformasiya    
Kilsənin yolları necə ayrıldı    
Fevral 1 Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə. Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində    
Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları. Cəlalilər hərəkatı. Şah I Abbasın hərbi uğurları.    
İngiltərə    
İngiltərə burjua inqilabı və vətəndaş müharibəsi. İngiltərədə parlamentli monarxiyanın qurulması. Dünyanın ilk sənaye dövləti.    
2 Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri. Səfəvilər dövründə mədəniyyət                         
XVI əsrin ikici yarısı-XVII əsrdə sosial-iqtisadi və ictimai həyat. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində. XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti     
İngiltərə    
İngiltərə burjua inqilabı və vətəndaş müharibəsi. İngiltərədə parlamentli monarxiyanın qurulması. Dünyanın ilk sənaye dövləti.    
3 Səfəvilər dövləti XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin əvvəllərində.     
XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət. Rusiyanın Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşması. Azərbaycan torpaqlarının iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi. Azərbaycan Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında.    
ABŞ-ın yaranması     
Şimali Amerikada «Yeni İngiltərə». Amerika Birləşmiş Ştatların yaranması.    
4 Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda mübarizə. Nadir şah                                                  
Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi. Əfşar imperiyasının yaranması. XVIII əsrin 30-40-cı illərində üsyanlar. Əfşar imperiyasının süqutu.    
Rusiya dövləti (Rusiyanın imperiyaya çevrilməsi)    
Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında (Rusiyanın Şimali Qafqazın işğalına başlanması) Rusiya yeni dövrün astanasında.  (I Pyotrun hakimiyyətə gəlməsi)  İsti dənizlərə çıxmaq uğrunda mübarizə.    
Mart 1 Quba xanlığının birləşdirmə siyasəti. Şəki xanlığı.     
Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq. Şimal-şərqi Azərbaycan dövləti- Quba xanlığı. Quba xanlığının birləşdirmə siyasətinin ikinci mərhələsi.    
Rusiya dövləti (Rusiyanın imperiyaya çevrilməsi)    
Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında (Rusiyanın Şimali Qafqazın işğalına başlanması) Rusiya yeni dövrün astanasında.  (I Pyotrun hakimiyyətə gəlməsi) İsti dənizlərə çıxmaq uğrunda mübarizə.    
2 Qarabağ xanlığı. Naxçıvan və İrəvan xanlıqları. Cənub xanlıqları.                                                                 
Qarabağ - bəylərbəylikdən xanlığa. Qərbi Azərbaycan xanlıqları. Azərbaycanın cənub xanlıqları.    
Osmanlı dövləti.    
Osmanlı imperiyası.     
3 TƏTİL    
     
     
     
4 Ağaməhəmməd şah Qacarın mərkəzləşdirmə siyasəti. Car-Balakən camaatlığı.                              
İkihakimiyyətli xanlıqlar. Bakı, Lənkəran, Dərbənd xanlıqları. Camaat, sultanlıqlar və məliklər. Ağa Məhəmməd xan Qacarın birləşdirmə siyasəti    
Osmanlı dövləti.     
Osmanlı imperiyası.     
         
     
 
     
       
     
     
     
       
     
     
     
       
     
     
     

 

 

 
VIII siniflər üçün Ümumi tarix fənni üzrə                           imtahan proqramı 2021-2022
Sentyabr 1    
2    
3 Azərbaycan Səfəvi dövləti yeni dövrün astanasında  
4 Nadir şah Əfşar imperiyası  
Oktyabr 1 Qacarlar imperiyasının yaranması  
2 Böyük Moğol imperiyasının parçalanması  
3 Çin-" Qapalı ölkə "  
4 "Gündoğan ölkə"  
Noyabr 1 Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya  
2 Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya  
3 TƏTİL
4  Osmanlı dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun zəifləməsi  
Dekabr 1 Avropa dövlətlərinin Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək planları  
2 Mərkəzi Asiya xanlıqları  
3 Volqaboyu, Ural və Sibir türkləri  
4 Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında  
Yanvar 1 TƏTİL
2  Cənubi Qafqaz məkrli planların hədəfində  
3 Türk və Qafqaz xalqları mədəniyyəti  
4 İngiltərə burjua inqilabı və vətəndaş müharibəsi  
Fevral 1 İngiltərədə parlamentli monarxiyanın qurulması  
2 İngiltərdə parlamentli monarxiyanın qurulması  
3 Dünyanın ilk sənaye dövləti  
4 Şimali Amerikada " Yeni İngiltərə "  
Mart 1  Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaranması  
2  Fransa inqilabının müjdəçiləri  
3 TƏTİL
4 Jirondistlər və Yakobinçilər  
       
     
     
     
       
     
     
   

 

6 aprel 2022